advocatenkantoor roosendaal

Home/Kenmerk: advocatenkantoor roosendaal

Aandelen verkocht; DGA aansprakelijk!

mr. E.F. Gomes (Erik), 2013, De Ondernemer De strengere eisen van de per 1 oktober 2012 in werking getreden Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht lijken nu ook in de jurisprudentie te gaan doorklinken. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Oost-Brabant bepaald dat onder omstandigheden de verkoop van de aandelen in een B.V. aansprakelijkheid van [...]

Stoelendans in geval van reorganisatie toelaatbaar?

Mr. A. Oomen (Albert), 2013, De Ondernemer Bij een reorganisatie mag een werkgever niet zelf bepalen welke werknemers behouden worden en welke werknemers ontslagen worden. Bij een reorganisatie dient de werkgever het afspiegelingsbeginsel te hanteren: binnen een categorie uitwisselbare functies worden diegenen met het jongste dienstverband, binnen een bepaalde leeftijdscategorie, als eerste ontslagen. Een methode [...]

Gemeentes verbeuren dwangsommen!

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), 2013, De Ondernemer Een bestuursorgaan moet tijdig een besluit nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Als de gemeente niet binnen een vastgestelde tijd een besluit neemt, overschrijdt zij namelijk de beslistermijn. Een vastgestelde tijd kan zijn: een termijn die in de wet is vastgelegd of een redelijke termijn na aanvraag. Reageert [...]

Tijdelijke verhuur

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), 2013, De Ondernemer Een bestuursorgaan moet tijdig een besluit nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Als de gemeente niet binnen een vastgestelde tijd een besluit neemt, overschrijdt zij namelijk de beslistermijn. Een vastgestelde tijd kan zijn: een termijn die in de wet is vastgelegd of een redelijke termijn na aanvraag. Reageert [...]

Contact tussen grootouders en kleinkinderen.

mr. D.R.M. de Vos (Daphne), 2013, De Ondernemer Contact tussen grootouders en kleinkinderen lijkt vanzelfsprekend. Sommige grootouders hebben echter om uitlopende redenen geen contact meer met hun kleinkinderen. Grootouders hebben geen wettelijk recht op contact met hun kleinkinderen enkel en alleen op basis van hun afstammingsrelatie als grootouder. Artikel 1:377a BW bepaalt dat diegene die [...]

De Flex BV: Minder regels, minder vragen?!

mr. M.R.E. Gelok (Machiel), 2013, De Ondernemer Sinds 1 oktober 2012 zijn er (ingrijpende) wijzigingen doorgevoerd in het ‘BV-recht'. Deze wijzigingen hebben - gebaseerd op de Europese ‘juridische mode' - tot gevolg dat Nederlandse ondernemers meer flexibiliteit en vrijheid genieten bij het oprichten en inrichten van hun onderneming. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de [...]

Wanneer is, bij gemeenschap van goederen, een woning prive?

mr K.T.J.M. Pijls - olde Scheper (Kyra), 2013, De Ondernemer De man en de vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tijdens huwelijk heeft de man van zijn ouders een woning gekocht. In de notariële akte is de koopprijs, die de man aan zijn ouders moet betalen omgezet in een geldlening. In dezelfde akte hebben [...]

Aanbestedingswet 2012

mr. L.J. van Langevelde (Leen), 2013, De Ondernemer Ondernemers die al dan niet regelmatig te maken hebben met overheidsopdrachten, denk aan werken, goederen en diensten, hebben te maken met aanbestedingen en de regels die daarvoor gelden. Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is [...]

Een nieuwe Omgevingswet

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), Haans Advocaten Roosendaal Het omgevingsrecht gaat op de schop. Alweer, want na de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de binnenkort permanent gemaakte Crisis- en herstelwet (Chw), is het nu de beurt aan het omgevingsrecht als geheel. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels [...]

Een nieuwe Omgevingswet

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), Haans Advocaten Roosendaal Het omgevingsrecht gaat op de schop. Alweer, want na de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de binnenkort permanent gemaakte Crisis- en herstelwet (Chw), is het nu de beurt aan het omgevingsrecht als geheel. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels [...]

Stuiten van verjaring

mr. S.H.M. van den Elsen - Haans Advocaten Roosendaal Om schuldenaren niet oneindig lang in onzekerheid te laten verkeren gelden er wettelijke verjaringstermijnen waarbinnen een vordering in principe verhaald dient te worden op de wederpartij. De schuldeiser heeft echter de mogelijkheid om de verjaring van de rechtsvordering te stuiten. Een stuitingshandeling is een schriftelijke waarschuwing [...]

Voorwaardelijke gevangenisstraf omgezet?

De rechter kan bij het opleggen van een straf hier een voorwaardelijke gevangenisstraf aan koppelen, naast de algemene voorwaarden dat je geen nieuwe strafbare feiten mag plegen of bijzondere voorwaarden zoals bij voorbeeld een contactverbod, reclasseringstoezicht, een meldplicht etc. Heb je naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een voorwaardelijk deel opgelegd gekregen, let er dan op dat [...]

Wijziging Drank- en Horecawet: Alcohol vanaf 16 jaar

Vanaf 1 januari 2013 zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze op een openbare plek zoals op straat, in het park of zelfs in de horeca alcohol bij zich hebben. Vanaf 1 januari 2013 houdt de gemeente toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Zowel voor zwak alcoholische of sterke drank [...]