IK BEN TEGEN SPMS

Dr. M. Albayrak, medisch specialist (anesthesioloog en intensivist), tevens directeur van Anesthesia And Intensive Care Services te Rotterdam (www.aic.nl) is een juridische strijd gestart tegen de SPMS die de verplichte deelneming aan de beroepspensioenregeling voor vrijgevestigde medisch specialisten beheert.

Dr. Albayrak is de mening toegedaan dat er geen draagvlak is voor de genoemde regeling. In zijn strijd tegen de SPMS bepleit hij dat de SPMS de aantal leden van de beroepspensioenvereniging (BPMS) heeft afgezet tegen een onjuist aantal vrijgevestigde medisch specialisten die in Nederland werkzaam zijn. Uit betrouwbare bronnen is Dr. Albayrak gebleken dat de BPMS slechts 46% van de vrijgevestigde medisch specialisten tot lid heeft en de vereiste meerderheid van 50-60% om tot verplichtstelling te komen, niet wordt gehaald.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bij uitspraak d.d. 19 december 2013 door de Rotterdamse Rechtbank opgedragen om de cijfers (de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de BPMS) te toetsen. Helaas is door de Minister wederom geen toets uitgevoerd en slechts eerdere standpunten herhaald.

Dr. Albayrak is voorts van mening dat de SPMS zich onrechtvaardig verrijkt nu uit het jaarverslag 2010 van de SPMS (het toetsjaar van de verplichtstelling) blijkt dat aan kosten voor het bestuur en ondersteuning een totaalbedrag van € 4.612.000,– is uitgegeven (het bestuur kende in het jaar 2010 slechts 7 leden en 13 medewerkers). Ook het investeringsbeleid van de SPMS wordt door Dr. Albayrak niet onderschreven.

Om zijn strijd kracht bij te zetten en aan de vrijgevestigde medisch specialisten een stem te geven, is Dr. Albayrak een campagne gestart middels de website: www.ikbentegenspms.nl. Door het invullen van een petitie kan door de vrijgevestigde medisch specialisten worden aangegeven tegen de verplichte deelname aan de SPMS te zijn.

In het jaar 2015 zal de Minister wegens de 5-jaarlijkse controle de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de BPMS nogmaals moeten toetsen. Indien het aantal leden minder is dan 60%, in ieder geval minder is dan 50%, zal de Minister niet anders kunnen handelen als de verplichtstelling in te trekken

Dr. Albayrak stelt dat wanneer hij in zijn doel zal slagen, dat onmiskenbaar tot gevolg zal hebben dat aan de vrijgevestigde medisch specialisten de ruimte wordt gegeven om zelf een pensioenregeling te treffen, hetgeen naar de mening van Dr. Albayrak een wens is dat breed gedragen wordt.

Reacties

comments